Один з наведених в презентації Тімура прикладів — сайт Le figaro.
  • Згадування (mentions) — як багато людей згадують вас в коментарях чи повідомленнях
  • Залучення (engagement) — як користувачі взаємодіють з вашим матеріалом, спілкуються, ставлять питання
  • Цитування (quotation) — в інших медіа, тут треба бути обережними аби розуміти, хто вас цитує, як. Але це показник поширення вашого матеріалу серед великої кількості людей.
  • Поширення (share) — чим більше вас поширюють, тим більше людей ви охоплюєте.
  • Зміни — те це, заради чого ми всі працюємо.

Media Development Foundation

Written by

The Media Development Foundation (MDF) is a Center of Excellence and a Media Expertise hub focused on empowering journalists and media organizations.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade