Przysłowie na dziś

„Powiedz mi, co jesz, a powiem ci, kim jesteś” (A. Brillat — Savarin)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Merinda’s story.