CRM Nedir?

CRM (Customer Relation Management), müşteri ilişkileri yönetimi anlamına gelir. Şirketlerin, müşterileriyle yaptığı ilişkiyi, daha etkin, verimli ve karlı hale getiren uygulamaların bütünüdür. Bu uygulamalar içinde yazılımlar önemli rol oynasa da, CRM sadece yazılımdan ibaret değildir.

Devamı için tıklayınız >>

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.