Ceza ve infaz katipliği hizmetleri dersi megep modül kitabı modülleri tamamen kazanımlara göre hazırlanmış olan modüllerden oluşmaktadır. 11.Sınıf adalet alanında gösterilmekte olan ceza ve infaz katipliği dersi modülleri olarak; Ceza infaz kurumu karar ve infaz işlemleri modülü, ceza infaz kurumu katiplik işlemleri modülü, ceza muhakemesi hukuk ve ceza hukuku işlemleri modülü, tutuklama ve tahliye kararlarının evrak işlemleri modülü ve yakalama ve yakalamayı kaldırma işlemleri modülleridir.

Ceza ve infaz katipliği hizmetleri dersi modüllerini pdf olarak indirmek için:

Modül Adı Modül Durum Ceza İnfaz Kurumu Karar ve İnfaz İşlemleri Hazırlanıyor Ceza İnfaz Kurumu Kâtiplik İşlemleri Hazırlanıyor Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Hukuku…


11. Sınıf kamu hukuku ve özel hukuk dersi megep modül kitabı tamamen kazanımlara göre hazırlanmış modüllerden oluşmaktadır. Adalet alanı 11.sınıflarda gösterilmekte olan dersin modülleri şu şekildedir; Kamu ve özel hukuk işlemleri modülü ve yönetim teşkilatının yapısı ve etik kurallar modülleridir.

Kamu hukuku ve özel hukuk dersi modüllerini pdf olarak indirmek için;

Modül Adı Modül Durum Kamu ve Özel Hukuk İşlemleri Hazır / İndir Yönetim Teşkilatının Yapısı ve Etik Kurallar Hazır / İndir

Bu ders ile öğrenciye kamu hukuku ve özel hukuk ile yönetim teşkilatının yapısı ve etik kuralları işlemlerine ait bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Süre: 3 ders saati

Kazanım…


Erken çocukluta öz bakım dersi megep modül kitablarının tamamı kazanımlara göre hazırlanmıştır. Çocuk gelişimi alanında yer almakta olan dersin modülleri, 0–1 yaş çocuklarında öz bakım modülü ve 1–6 yaş çocuklarında öz bakım modülü olmak üzere 2 modülden oluşmaktadır ve bu modüller kullanıma hazır durumdadır.

Erken çocuklukta öz bakım dersi modüllerini pdf indirmek için;

Modül Adı Modül Durum 0–1 Yaş Çocuklarında Öz Bakım Hazır / İndir 1–6 Yaş Çocuklarında Öz Bakım Hazır / İndir

Bu derste öğrenciye 1–6 yaş çocuklarının öz bakım becerilerini karşılamaya, geliştirmeye yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Anadolu Meslek Programında Önerilen Süre: 3 ders saati
Anadolu Teknik…


Yetersizlik türleri ve eğitimi dersi megep modül kitabı kazanımlara göre hazırlanmış olan modüllerden oluşmaktadır. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında okutulmakta olan dersin modülleri olarak; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu modülü, dil ve konuşma bozuklukları modülü, görme yetersizliği modülü, işitme yetersizliği modülü, ortopedik yetersizlik ve süreğen hastalıklar modülü, otizm spektrum bozukluğu modülü, özel eğitime giriş modülü, üstün zekalılar ve özel yetenekliler modülü ve zihinsel yetersizlikler modülleridir.

Yetersizlik türleri ve eğitimi dersi modüllerini pdf olarak indirmek için;

Modül Adı Modül Durum Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Hazır / İndir Dil ve Konuşma Bozuklukları Hazır / İndir Görme Yetersizliği Hazırlanıyor İşitme Yetersizliği Hazır…


Özel eğitimde program dersi megep modül kitabı kazanımlara göre hazırlanmış olan modüllerden oluşmaktadır. Ders 11.sınıf çocuk gelişimi alanında gösterilmektedir. Dersin modülleri olarak; DEHB ve eğitim planı modülü, dil-konuşma bozuklukları ve eğitim planı modülü, görme yetersizliği ve eğitim planı modülü, işitme yetersizliği ve eğitim planı modülü, ortopedik yetersizlik süreğen hastalıklar ve eğitim planı modülü, otizm spektrum bozukluk ve eğitim planı modülü, özel eğitimde plan modülü, üstün zeka özel yetenek ve eğitim planı modülü ve zihinsel yetersizlik ve eğitim planı modülleridir.

Özel eğitimde program dersi modüllerini pdf olarak indirmek için;

Modül Adı Modül Durum DEHB ve Eğitim Planı Hazırlanıyor Dil-Konuşma Bozuklukları ve…


Özel eğitimde öz bakım dersi megep modül kitabı, kazanımlara göre hazırlanmış modüllerden oluşmuştur. Ders çocuk gelişimi ve eğitimi alanı modüllerindendir. Dersin modülleri olarak, bağımsız yaşam becerileri modülü ve toplumsal uyum becerileri modülleridir.

Özel eğitimde öz bakım Dersi modüllerini pdf olarak indirmek için;

Modül Adı Modül Durum Bağımsız Yaşam Becerileri Hazır / İndir Toplumsal Uyum Becerileri Hazır / İndir

Bu derste öğrenciye özel gereksinimli bireylere bağımsız yaşam ve toplumsal uyum sağlama becerileri kazandırmaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Anadolu Meslek Programında Önerilen Süre: 3 ders saati
Anadolu Teknik Programında Önerilen Süre: 5 ders saati

Kazanım 1: Özel gereksinimi olan bireylerin…


Personel hukuku dersi megep modül kitabı, kazanımlara dayalı programa göre hazırlanmış olan modüllerden oluşmaktadır. Ders adalet alanı 10.sınıflarda gösterilmekte olan dersler arasındadır. Dersin modülleri olarak; Danışma ve ön büro işlemleri modülü, idari işler kalem hizmetleri modülü, komisyon sınav atama ve apostil hizmetleri modülü, nöbet ve nöbetçi işlemleri modülü ve personel özlük işlemleri modülleridir.

Personel hukuku dersi modüllerini pdf indirmek için;

Modül Adı Modül Durum Danışma ve Ön Büro İşlemleri Hazır / İndir İdari İşler Kalem Hizmetleri Hazır / İndir Komisyon Sınav, Atama ve Apostil Hizmetleri Hazır / İndir Nöbet ve Nöbetçi İşlemleri Hazır / İndir Personel Özlük İşlemleri Hazır /…


Hukuki dosyalama ve erak işlemleri dersi megep modül kitaplarının tamamı kazanımlara göre hazırlanmış modüllerden oluşmaktadır. 10.sınıf hukuki dosyalama ve evrak işlemleri dersi adalet alanı dersleri içindedir. Dersin modülleri olarakta; Evrak tasnif işlemleri modülü ve gelen evrak işlemleri modülü olmak üzere 2 adet modülü vardır ve iki modülde indirilmeye hazır durumdadır. Hukuk alanında çalışanların bolcu uğraştıkları ve önemli işler arasında yer alan doslama ve evrak işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğini, pratik bilgilerin verildiği modüller ile kazanımlar amaçlanmıştır.

Hukuki dosyalama ve erak işlemleri dersi megep modüllerini pdf olarak idirmek için;

Modül Adı Modül Durum Evrak Tasnif İşlemleri Hazır / İndir Gelen Evrak İşlemleri…


10.Sınıf standart Türk klavyesi dersi megep modül kitabı modüllerinin tamamı kazanımlara göre hazırlanmıştır. Standart Türk klavyesi dersi adalet alanında 10.sınıflarda gösterilmekte olan modüllerdir. Dersin modülleri; Tuşları doğru kullanma modülü ve yazı yazma modülleridir.

Standart Türk Klavyesi dersi modüllerini pdf olarak indirmek için;

Modül Adı Modül Durum Tuşları Doğru Kullanma Hazır / İndir Yazı Yazma Hazır / İndir

Bu ders ile öğrenciye vücudunu işe uygun hale getirme, tuşlara doğru teknikle vurma, süreli metin yazma işlemlerine ait bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Süre: 3 ders saati

Kazanım 1: Duruş-oturuş tekniklerine uygun olarak klavyede temel sıra harf ve yardımcı tuşları doğru kullanır. …


Mesleki hak ve sorumluluklar dersi megep modül kitabı kazanımlara göre hazırlanmış modüllerden oluşmaktadır. Sağlık hizmetleri alanında yer alan dersin modülleri şu şekildedir; Meslek etiği ve ilkeleri modülü, mesleki mevzuat ve mobbing modülü ve sağlık hizmetleri ve personel yönetimi modülleri olmak üzere toplam 3 modül bulunmaktadır ve modüllerin hepsi yayınlanmış olarak kullanıma sunulmuştur.

Mesleki hak ve sorumluluklar dersi modüllerini pdf olarak indirmek için;

Modül Adı Modül Durum Meslek Etiği ve İlkeleri Hazır / İndir Mesleki Mevzuat ve Mobbing Hazır / İndir Sağlık Hizmetleri ve Personel Yönetimi Hazır / İndir

Bu derste öğrenciye, meslek etiği ilkeleri, sağlık hizmetleri ve personel yönetimi ile…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store