Redux Nedir ? React’la ne alakası var ? Fulux’la aralarında akrabalık var mı ?
Arif Köken
301

Merhaba Arif, yazın için teşekkürler ve başarılar. Ancak Main.js ile Islem.js aynı görünüyor. Github’ta bir hata yok ama yazında yanlış. Bir de bu yazıda redux-thunk ne işe yarıyor?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.