Klasik Kültürde Adalet Kavramı Ve Erdem Üzerine

(Okuma Notları-1)

Bu yazı dizisi, günlük okuma ve araştırmalarımın, notlar halinde ve kendi yorumlarımı da ilave etmek suretiyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Buradaki temel amacım saf bilgiyi işleyerek paylaşmak, pekiştirmek ve kalıcı kılmaktır.
Bu yazılar biraz daha fazla teorik alt yapı gerektiren derinlikli yazılar olacaktır.

​Klasik islam Ahlak ve Psikolojinde insanın üç tane temel yetisi vardır.

  1. Kuvve-i Şeheviye
  2. Kuvve-i Gadabiye
  3. Kuvve-i Nutkiye

Birincisi yeme içme ve cinsellik gibi bedeni ihtiyaçların içerisinde bulunduğu arzu yetisi.

İkincisi öfke yetisi

Bu ikisi insanın nefsini simgeler ve hayvanlardan miras aldığı iki yetidir.

Üçüncüsü düşünme yetisidir. Düşünme yetisi kendi içinde ikiye ayrılır

  • Tümevarımsal zihin etkinliği
  • Tümdengelimsel zihin etkinliği.

Birincisi fikir, ikincisi akıl etkinliğidir birincisi genelin bilgisini , ikincisi kesinin bilgisini verir, birincisi tikelller arasında İlişkileri kavramayı gerektirir, tikeller sonsuz olduğu için yorucudur, ikincisi tümelin bilgisini verir. Tikeli tek hamlede kavratır. Ve yormaz.

İtidal orta karar olmak demektir ve adalet, kavamıda aynı kökten gelir.

Şehvettin itidali iffet

Gadabın itidali cesaret

Nutkun itidali Hikmet

Bu üç yetinin ne eksik ne fazla olaması gerektir. Niceliksek olarak

Şehvetin az olması kişinin Kadınlara hiç ilgi duymaması Ve .

Çok olması önüne gelen ile yatıp kalkması istenmez

Bunu ortası İffet, az yemek veya çok yemek değil. Yeteri kadar yemek.

Öfkenin yetersiz olması, korkaklık Ve

Gereğinden fazla olması, saldırganlıktır ve o da istenmez.

Bunun ortası cesarettir , gerektiği yerde öfkelenme gerektiği yerde sakin olma gibi.

Düşünme yetisinin çok olması hiper aktiflik

Az olması embesillik,

Orta olması Hikmet.

Üçünün bir insan da bir arada olmasına adalet deniliyor, bunu sonucunda bu özelliğe sahip insanların sonunun hilafet olduğu ve tanrısal olanı hakettikleri düşünülür.

Bu faizletlerin niceliksel karşıtları birde niteliksel karşıtları vardır. , niteliksel karşıtları yani az veya çok olmalarına rezilet deniyor


Birde bu faziletlerin niteliksel karşıtları vardır. Mesela yemeği az veya çok yemiyorsa da toprak Veya dışkı yiyorsa, insan ile değil hayvan ile cinsi münasebette bulunuyorsa buna redaat deniyor.

İlki niceliksek, ikincisi niteliksel, biri aşırılık, ikincisi sapkınlık.

Hikmet hakikatin bilgisine sahip olmakla beraber o bilgiye uygun davranmak demektir.

Bir ahlak hocası ahlak bilgisine sahiptir ama ahlakın kendisine sahip olmak zorunda değildir

Paranın bilgisine sahip olan bir insanın para kazanması gerekmez.

Hesaplamak iki türlü olur birincisi saymak ikincisi ölçmek. Saymanın birimi adet ölçmedim birime miktardır. Miktar geometri adet ise Aritmatik temel teşkil eder.

Hesaplarken ya bir şey sayıyor, yahut bir şeyi ölçüyoruzdur.

Saymak ve ölçmek niceliksel bir düşünce şeklidir.

Dostluğu bir hesap haline getirmişsek ne yapmış oluruz. Bu işten karın nedir veya zararın nedir demiş oluruz. Sevmek niceliğe gelmez, dostluk niceliğe gelmez. Ünlü Alman filozof Martin Hedegger düşünceyi ikiye ayırır.

  1. Hesaplıyıcı düşünme Sayan düşünce.
  2. Belirleyen anlam veren düşünce. modern düşünce maalesef hesaplayıcı düşüncedir.

Bir şeyin başarılı olmasını biz modern zamanda şu anda maalesef niceliksek olarak ölçerek hesaplıyoruz.

Mesela bir albüm başarılı olması için çok satmasına bakıyoruz, bir program başarılı olması için çok izlenmesine ve reytingine bakarız.

Galen, evrenin dili matematiktir dir der.

İşte insaf burada devreye girer ve orta yolu bulmaya çalışır adaletli olur mutedil olur.

Ulubatlı Hasan itidalli miydi, hayır, mesela ve diğer kahramanlar kahramanlık gösterenler milli mücadeleyi kazananlar itidalli insanlar mıydı hayır, öyleyse kahramanlık erdem değildir. Buradan şu çıkarımı yapabiliriz, kahramanlık kritik zamanda devleti kurtarır, anlık bir edim ve eylemdir ama devleti itidal odaklı rasyonel akıl yönetir. Kahramanlık hissi ve duygusaldır. Devlet yönetimi saf akıl etkinliği ve itidaldir.

Peki Erdem’in zıttı nedir..?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.