Bir Mimarlık Öğrencisine

1. Profesör Albert Gabriel ile ilgili yeterli bilgin olsun. Onun eserlerini, hizmetlerini öğren, zengin bir kütüphaneye gidip onun Anadolu daki anıt eserlerle ilgili anıtsal kitaplarını oku. Gabriel i bilmeden Patagonya da mimar olabilirsin ama Türkiye de olamazsın. Olursan da o biçim mimar olursun.

2. Merhum Üstad Ekrem Hakkı Ayverdi ile hemhal ol.

3. Mimar Le Corbusier nin 1911 te İstanbul a yaptığı seyahati anlatan ve içinde enteresan krokiler bulunan kitabını (Voyage d Orient) bul oku, Google dan konuyla ilgili görsellere bak, aşı boyalı Türk konağını dikkatle, hayranlıkla incele.

4. Mimarlığın pîri Vitruvius un binalarla ilgili üç temel prensibini öğren.

5. Altın oran hakkında sağlam ve geniş kültürün olsun.

6. Bir İsveçlinin Selimiye Camii nin sırlarıyla ilgili keşfini öğren. (Yıllarca önce Yapı dergisinde okumuştum Ayrıca: /matematiktutkusu.com Selimiyenin sırları/ )

7. Osmanlıcayı, edebiyat-ı osmaniyeyi mükemmel şekilde öğren.

8. Divan edebiyatını iyi öğren, Fuzulî Divanını ve benzer klasikleri, manasını anlamak suretiyle okuyamayan bir kişi Türkiye de yüksek mimar olamaz. Shakespeare i bilmeyen, anlamayan, tanımayan bir İngiliz büyük ve yüksek mimar olabilir mi

9. Aruz öğren. Aruz bilmeden ahenkli projeler çizemezsin. Şiir yazmak için değil, mimarlık için aruz öğren.

10. Arap yazısının ve Latin yazısının kaligrafisini öğren, kaligrafi bilmezsen abuk sabuk, çarpık çurpuk binalar yapabilirsin.

11. İstanbul kültürünü, görgüsünü, edebini, terbiyesini, çelebiliğini, nezaketini öğren.

12. Açıkta, herkesin göreceği şekilde yiyip içme.

13. Kırlangıçların çamurdan yaptıkları yuvaları saatlerce incele, hayran kal. Her biri mimarlık şaheseri olan bazı kuş yuvalarını da incele.

14. Kibarlarla, şehirlilerle konuşurken kendin için ben deme; bendeniz, bu fakir de; evim deme, fakirhane de. Aksi takdirde kabak gibi tatsız tuzsuz projeler çizersin.

15. Afrika Nijer deki (Djenne şehri) çamurdan yapılmış büyük camileri incele.

16. Şeriata bağlı tasavvuf erbabı ol. Tasavvuf ve tarikat olmadan Türkiye nin büyük mimarı olamazsın.

17. İznik çinileri uzmanı ol.

18. Allah sana müzik kulağı vermişse, alaturka musikide derinleş. Rast ile segâh makamlarının inceliklerini bilmeden güzel bina yapamazsın.

19. Göçer veya köylü çocuğu da olsan, medenî Müslüman statüsünü kazan.

20. Mürüvvetli ol, fütüvvet ahlakına sahip ol. Aksi takdirde sıradan bir mimar olursun.

21. Mimar Sinanın Tezkiretü l-Bünyan adlı eserini incele.

22. İyi krokiler çizebilmek için resim dersleri al.

23. Paran varsa müsait bir mevsimde Kars taki Ani harabelerini gez.

24. Divriği ye git ve oradaki Ulucami yi hayranlık içinde seyret, fotoğraf çek, albüm yap.

25. İslam evi ne demektir, öğren, Müslüman evinin felsefesini bil.

26. Yeni şarkıları bırak, eski şarkılarla yüz göz ol.

27. Mevlevî ol, Nakşî ol, Kadirî ol, Halvetî ol, Şazelî ol Velhasıl turuk-i aliyeden birinin muhibbi veya dervişi ol. Tasavvuf neş esinden mahrum kalma.

28. Ağzın olsun, dilin olmasın.

29. Musalli ol, kaim ol, raki ol, sacid ol, âbid ol, zâhid ol.

30. Âyineni kirden pastan temizle, tecellilere nâil ol.

31. Betonî olma, horasanî ol.

32. Mükebbire cihazlarını sevme.

33. Sıradan bir mimar olma, Süheyl Ünver in doktorluğuna benzer mimar ol. (Ahmet Güner Sayar beyin merhum Süheyl Bey hakkındaki kitabını dikkatle oku.)

34. Beyninin sol tarafıyla değil, sağ tarafıyla mimarlık yap.

35. Kemmiyet mimarı olma, keyfiyet mimarı ol.

36. Çiğ elektrik ışığını sevme; kandillerin, çerağların, şem aların titrek, esrarlı ziyalarını sev.

37. Bendire vurmasını öğren, ufukların genişleyecektir.

38. Abdülkadir Merağî yi öğren, bestelerini dinle.

39. Bir kış günü, bahçeli bir İstanbul evin penceresinden lapa lapa yağan karları seyrederken Cenab Şehabeddinin Elhan-ı Şitasını oku.

40. Şehid-i muhterem Erbilli Şeyh Esad Efendi merhumun ateş redifli gazelini bir hattata yazdırıp, tezhipletip veya ebruyla murakka yaptırıp ofisine as.

41. İsmail Safa nın Bir şâhika bâlâsına inseydi Kitab ın ey Kahir-i Mübdi mısraıyla başlayan şiirine vakıf ol. Onu okurken heyecanlan, sesin titresin, tüylerin diken diken olsun, gözlerinden yaşlar akmaya başlasın, bitiremeyesin.

42. Çizdiğin projeleri, yaptığın binaları sen beğenme, düşmanların hayran kalıp beğensin onları.

43. Tağutî ve şeytanî medeniyetin değil, Muhammedî (Salat ve selam olsun ona) medeniyetin mimarı ol.

44. Çizdiğin projelere, inşa ettiğin binalara ruhanîler, azizan, pîran hezar ahsente desin.

45. Ölümünden sonra kirâmen kâtibîn defter-i âmâlini kapatmasın, hasenat yazsın hep sana.

Like what you read? Give Mehmet Karaslan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.