Morning view

Pagi di sebuah jendela
Ada yang lamat lamat masuk
Dan aku berbicara pada sebuah keheningan alunan lagu
Guruh apakah ini? 
Sebuah irama menyiram kabut 
Sisa sisa percintaan shubuh

Diluar sana orang orang menyalakan api
memamerkan ciuman malas

Aku di sebuah pagi
Membaca jejak suara
Dilagu itu hantu hantu masa lalu
Kutamatkan lagi 
Sebuah pagi yang lalu
Dengan bunyi bunyi absolut.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.