سوالات متداول کاشت مو در کرج
سوالات عمومی کاشت مو

کلینیک مهر کرج، بعنوان یکی از بهترین کلینیک های کاشت مو در کرج
آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در قالب مشاوره رایگان می باشد

برخی از سوالات پیش و پس از عمل کاشت مو

 1. تفاوت کاشت مو با ترمیم مو چیست؟
  کاشت مو یک عمل جراحی پیوند بافت زنده می باشد
  در واقع جابجایی موهای فرد از جایی به جای دیگر در بدن خودش می باشد
  این روش باید حتما توسط پزشک آشنا به اصول جراحی انجام گیرد
  اما کاشت موی مصنوعی الیاف مصنوعی را در سر با وسایل خاصی جا می دهند. این الیاف قابل رشد
  و اصلاح نیستند. احتمال وجود حساسیت در این شیوه وجود دارد و سالیانه 20–10 درصد
  از تراکم الیاف کم می شود. این متد هم باید توسط پزشک یا افراد پیرایه پزشک انجام…

Mehr Clinic

درمانگاه تخصصی پوست و کاشت مو در کرج

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store