Fonksiyonel Programlama Notları III — Lisp’e Giriş
Taha İbrahim Bayram
102

Bir işin -kastım programlama- temel yapı taşlarına inmen ve böyle güzel makaleler yazman hoşuma gidiyor. Her ne kadar bir meslek, piyasada pratik uygulamaya yönelik yapılsa da işin mutfağı kadar zevk vermiyor. Tabi mutfak da salt bilimden geçiyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.