Gökcen Yıldırım, Bilkent Üniversitesi; Melike Çıtak, Dokuz Eylül Üniversitesi; Zeynep Bengisu Çetin, Bilkent Üniversitesi.

Image for post
Image for post
İllüstrasyon: Melike Çıtak

Makaleyi dinlemek için buraya tıklayın.

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik her türlü şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi maksadıyla, mücadele amaçlı oluşturulmuş sözleşmedir. Sözleşme Avrupa Konseyi öncülüğünde 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılmıştır.

İstanbul Sözleşmesi̇’ni̇n Amacı

Sözleşmenin temel amacı, kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için yasal yollarla kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamaktır. …


Image for post
Image for post
İlüstrasyon: Melike Çıtak

Sosyal Fayda Odaklı Tasarım

Günümüzde artan sosyal sorunlar, endüstriyel toplumu karakterize eden teknoloji odaklı paradigmayı, bilgi ve hizmet temelli yenilikçi bir yaklaşıma dönüştürmektedir. Bu bağlamda sosyal fayda ve tasarımın daha teorik bağlamda ilişkilendirilmesi, farklı ihtiyaç ve kaynakları birbirine bağlamak, kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum ve bireylerin ortak olduğu bir sistemsel öneri ile mümkün olmaktadır.

“Sosyal fayda odaklı tasarım” olgusal boyutuyla daha geçmişe dayanmakla birlikte kavramsal tartışmalar son on yılda artış göstermiş, kavramın adlandırılması ve kapsamı hakkında farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. …


Image for post
Image for post

Hayvan ve çocuk arasındaki sağlıklı ilişki, çocuğun kendisine benzemeyen bir canlının da doğanın parçası olduğunu kabul etmesi ile mümkün. Doğadaki canlıya hükmetme ve canlıyı nesneleştirmeden, canlının yaşam sürmesine katkı sağlayacak doğru tavırlar göstererek, yetişkinler olarak çocuklara rol model olabiliriz.

Ebeveynin doğru tavırları sayesinde çocuk; hayvanların da insanlar gibi üzülüp sevinebileceğini, sevgi ve bağlılık hissedebileceğini fark ederek onu yaşamının bir parçası haline getirebilir.

Çocuğun bir hayvan bakımını üstlenmesi; kendi kararlarını veren bir birey olma becerisini, özerklik ve özsaygı kazanımını destekleyerek empati yeteneğini geliştirmesine yardımcı olur. Diğer canlıların da en az kendisi kadar değerli olduğunu fark eder. Ebeveynin hayvan ve çocuk ilişkisine doğru yaklaşımı çocuğun daha hoşgörülü, verici, paylaşımcı, anlayışlı ve farklılıklara açık bir kişilik geliştirmesini destekler.

Unutmayalım ki, hayvan sevgisi, çocuğun duygusal ve sosyal gelişimine olumlu katkı sağlar.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store