Why USA is Attacking Itself
Efe Aydal
192

Okuyamadım fazla ama senin bu kadar bilgili olduğunu bilmiyordum.İngilizce bu kadar detaylı bir yazı yazıyorsun o kadar işin ortasında! Örnek alınasısın.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.