Herkese merhabalar, bu çalışmada size A/B Testinin bir uygulamasından bahsetmeye çalışacağım. Amacımız iki farklı senaryoda hangisinden daha iyi bir performans elde edebiliriz bunu istatistiksel açıdan yorumlamak. Daha iyi bir performans elde edemeyebiliriz. Daha iyi bir performans elde edersek bu şans eseri mi bunu sorgulamış oluruz. Ben Python kullanarak yapmaya çalıştım…

melismendi

mathematician | data science enthusiast

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store