10000 times
A Teenager’s View on Social Media
Andrew Watts
8K128

Jeg synes netop, at flere poster mere indhold på instagram end FB — indholdet er forskelligt, men jeg har en opfattelse, at de mere dagligdagsrelaterede billeder er blevet overført til Insta i stedet for Fb

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.