Zo houd je een biomassa centrale binnen de RES tegen!

  1. Bekijk of jouw gemeente binnenkort een biomassa centrale in de buurt krijgt
Geplande en gerealiseerd biomassacentrales in Nederland

--

--

--

Lid van de innovatieraad Europese Commissie & Groenlinks raadslid gemeente Haarlem #gasvrij #vangaslos

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Melissa Oosterbroek

Melissa Oosterbroek

Lid van de innovatieraad Europese Commissie & Groenlinks raadslid gemeente Haarlem #gasvrij #vangaslos

More from Medium

Centre Pompidou/Richard Rogers+Renzo Piano — French architecture tour

The Latest Chapter of an Ignored Legacy

CS373 Spring 2022: Luca Santos

Death is Eternal #288