Zo houd je een biomassa centrale binnen de RES tegen!

Het Rijk heeft veel subsidie afgegeven voor de realisatie van biomassa centrales als alternatief voor gas. Dat is een slecht idee. In de gemeente Haarlem hebben we een biomassa centrale tegen gehouden met de volgende stappen:

  1. Bekijk of jouw gemeente binnenkort een biomassa centrale in de buurt krijgt
Geplande en gerealiseerd biomassacentrales in Nederland

2. Bemoei je met de Regionale Energie Strategie

Voor onze regio zijn we al best ver!

3. Zorg ervoor dat je bij de aanleg van het warmtenet de energiebron Verbranding van biomassa uitsluit

Vraag om een energiebronnen kaart binnen de Regionale Energie Strategie voor jou gemeente. Zorg ervoor dat je hierbij aangeeft dat je geen gebruik wil maken van de energiebron “Verbranding van biomassa”.

Dit is een voorbeeld van een amendement wat hout snijdt!

Melissa Oosterbroek

Written by

Lid van de innovatieraad Europese Commissie & Groenlinks raadslid gemeente Haarlem #gasvrij #vangaslos

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade