Bật mí bí mật về cách track macro

Kiểm tra macro của thực phẩm là cực kỳ quan trong. Tập luyện chỉ chiếm 30 % sự thành công còn lại là do dinh dưỡng và nghỉ nghơi.

Nhắc lại thì marcro là 3 thành phần Protein, Fat, Carb và Fiber( chất xơ).

Tìm hiểu thêm:

track marcro thực phẩm

Bảng thành phần dinh dưỡng này chỉ mang tính chất tương đối. Ví dụ giá trị dinh dưỡng của 1 con gà công nghiệp chắc chắn sẽ khác so với 1 con gà thả vườn.

Bạn có thể download tài liệu từ viện dinh dưỡng việt nam phát hành 2007 tại đây. Ấn Ctrl + F để tìm (Lưu ý là khi tìm bạn để bảng mã là TCVN3 do tài liệu này từ 2007).

Nguồn: http://hungnguyentrong.com/track-macro-thuc-pham.html

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.