Chẳng mấy khi đi link nhỉ: BMI là gì?

BMI là gì?

BMI là chỉ số tính độ cân bằng của cơ thể, dựa trên chiều cao và cân nặng để xác định được lượng mỡ thừa của cơ thể. BMI không đo mỡ trong cơ thể trực tiếp, nhưng liên quan trực tiếp đến việc kiểm tra xem cơ thể thừa cân, thiếu cân hay vừa vặn và là một phương pháp không tốn kém, dễ thực hiện.

Sử dụng BMI để làm gì?

BMI là chỉ số tính từ chiều cao và cân nặng của cơ thể nhằm xác định độ cân bằng của cơ thể, Bác sĩ thường áp dụng để xác định tình trạng cơ thể dựa trên BMI.

Cách tính BMI và kết luận từ kết quả?

BMI được tính toán dựa trên công thức sau:

Đơn vị đo lường Công thức và tính toán

Kg và m

Công thức: Cân nặng (kg) / [chiều cao (m)] ²

Ví dụ: Trọng lượng = 68 kg, chiều cao = 165 cm (1,65 m)

Tính toán: 68 ÷ (1,65) 2 = 24,98

Ý nghĩa chỉ số BMI:

Chỉ số BMI Giải thích

Dưới 18.5 Thiếu cân

18,5–24,9 Bình thường

25,0–29,9 Thừa cân

30.0 và trên Mập

Một số điều cần biết:

Với người bình thường thì BMI tương đối chính xác, nhưng đối với các vận động viên chỉ số này không chính xác.

Để kiểm soát chỉ số BMI bạn cần có một lối sống “sạch”, bao gồm chế độ ăn uống “sạch”, trách Stress và tích cực vận động, tập thể dục thể thao.

Nguồn: http://hungnguyentrong.com/bmi.html

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.