Çekişmeli Üretici Ağlar (ÇÜA) [Generative Adversarial Networks (GANs)] Üzerine

Meltem Atay
Apr 23, 2018 · 6 min read
Pix2pix ile çizgilerden gerçek kedi oluşturmak
Resim https://www.import.io/post/history-of-deep-learning/ yazısından kopyalanmıştır.

Hatırlatma: Denetimli ve Denetimsiz Öğrenme

Çeşitli bilgi kartları

Çekişmeli üretici ağlara giriş:

Üretici ve Ayırt edici Ağlar

Çekişmeli üretici ağların algoritması:

Çekişmeli Üretici ağ algoritması

Çekişmeli üretici ağlar ile ilgili temel uygulamalar:

ImageNet içinden seçilmiş resimler (Gerçek veri)
Gan ile OpenAI tarafından oluşturulmuş resimler
gerçek zamanlı bir CycleGAN uygulaması.
GAN ile yaşlanma.
Eğer Monet tarafından yapılmış tablolar gerçek manzara olsaydı nasıl görünürdü? (bir cycleGAN uygulaması).
Cümleden resim oluşturma (StackGAN).
Nvidia’nın Progressive Growing GAN sonuçları.
Çekişmeli üretici ağların farmakolojideki uygulamaları
Çekişmeli üretici ağlar ile ilgili çıkan makalelerin toplu grafiği (kaynak https://github.com/hindupuravinash/the-gan-zoo).


Meltem Atay

Written by

PhD candidate of Neurotechnology, I 🧠CNNs, GANs, LSTMs. https://meltemiatay.github.io/ Linkedin: /meltematay/ Twitter:@meltemataynsnt

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade