[Day 0] Cancer
Thuy Muoi
1.91K323

T bất ngờ khi nghe tin này. Cố gắng giữ tinh thần, sức khỏe để điều trị tốt nha m. Còn nhiều điều fía trước đợi m đó. T còn chưa thấy m mặc áo cưới nữa mà.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.