Today, the President of Turkey is expected to give a speech on the natural gas resource in the Black Sea. Let’s take a look at the importance of the Black Sea to Turkey. Is it challenging or accommodating Russia?

Image for post
Image for post
Fatih Drillship, which located in the Black Sea.

History

Until 1918, Russia and the Ottomans fought twelve times.

However, Moscow’s economic and military support for the Turkish War of Independence in Anatolia started a brand new period in Turkish-Russian relations.

Eventually, during the 1920s and 1930s, the Black Sea became a region of cooperation between the two countries in parallel with their improved political and economic ties.

Milestones

1991: Collapse of…


In this article, I will interpret the news about Gün Sazak and British Ambassador and analyze it together with the “Yön Movement” ideology. Gün Sazak was NAP Deputy Chairman and Minister of Customs of Turkey. So, as a matter, of course, he is a Turkish nationalist. He took an active role in politics and served the same years which were trouble times for Turkey, because of political terror had increased in the period from 1971–1980. Like Sazak’s Turkey experienced so many unsolved murders in this era. They naturally, damaged democracy, and all this was an invitation to a military coup.

Image for post
Image for post
Gün Sazak


What we can learn from realism, liberalism, and constructivism about nature and the making of foreign policy?

As known, these three theories are the mainstream in international relations. So, we can say that all three are accepted and supported by a large number of people. These theories differ from each other in fundamental points. Realist and liberal theories can seem to be rivals to each other; constructivism has a slightly different approach than them.

Firstly, the realist international relations theory is divided into three branches. These are classical realism, neorealism, and neoclassical realism. In the main body, the realist theory…


Bir devletin tanımı, uluslararası hukuk kaynaklarının birçoğunda benzerlik göstermektedir. Kaynaklarda genel olarak üç unsurdan bahsedilmektedir. Bunlar; temel unsurları birbirine bağlayan bölge, belirli bir nüfus ve devlet otoritesi şeklinde sıralanabilir. Ayrıca dördüncü bir unsur olarak devletlerin uluslararası ilişkilere girme kapasitesinden de yer yer söz edilmektedir. Kaynaklarda belirtilen bu unsurlar 1933 yılında yapılmış olan Montevideo Sözleşmesi’nin 1. Maddesine atıfta bulunularak belirtilmiştir. Bu madde şöyledir:

Uluslararası hukukun bir öznesi olarak devlet aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır:
a) kalıcı bir nüfus
b) tanımlanmış bir bölge
c) devlet yönetimi
d) diğer devletlerle ilişkilere girme kapasitesi.

Bu tanımda, bir devlet olduğunu iddia eden bir topluluğun veya grubun…


Hiç büyükanneniz ya da büyükbabanız ile bir iletişim sıkıntısı yaşadınız mı? Bahsettiğim sıkıntı sadece bilinmeyen kelimelerin oluşturduğu problemler değil, ek olarak dünyaya bakış açınızın, kültürel birikiminizin, dünyadan beklentinizin farklılığından kaynaklanan anlaşmazlıklar.

Aslında Yakup Kadri de 1922 yılında yazdığı Kiralık Konak romanında bunu konu alıyor. Ana temada kuşaklar arasındaki kopukluk yer alırken, değer kargaşası ve genel olarak Batılılaşmanın yol açtığı yozlaşma da temada mevcut.

Image for post
Image for post
İletişim Yayınları tarafından yayınlanan kitap kapağı.

Kiralık Konak romanını incelememin sebebi, Birinci Cihan harbine gireceğimiz yıllarda savaştan daha uzakta bulunan, başkentteki insanların ruh hallerinin, düşüncelerinin ve yaşayışlarının konu alınması. Fikirlerimi ve açıklamalarımı daha iyi kavrayabilmeniz açısından kısaca romandan bahsetmek istiyorum.

Naim Efendi, büyük…

Menes

SSUA

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store