Mert Erbil
Jul 13, 2019 · 1 min read

Güzel bir yaklaşım, düşününce tonla örnek çıkıyor cidden. Bunun benim için en büyük örneği insanların yaptığı imla hataları. Bana özensiz iş yapılmış gibi hissettiriyor, fakat söylesem, uyarsam “ne önemi var canım, sen içeriğe odaklan” olur diye ses etmiyorum kimseye. Hatta “sen işine bak” yanıtını bile almak mümkün birlikte iş yapılan peer’lardan.

Mert Erbil

Written by

product manager in peter parker life, your friendly neighborhood internet & digital media lover during superhero hours (www.merterbil.com for personal info)

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade