Gülümseyen bir vesikalık fotoğrafım ile başvurdum, demek ki daha ilk fotoğraftan fail oldum :(
Cüneyt Ayyıldız
1

Kocaman otuz iki diş sırıtma değilse geçer belki. Hem gidecekse de gülümsemeden gitsin canım seneye artık :) Bu arada okuduğunuz için de teşekkür ederim.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.