Uçurtma Projesi’yle ilgili en son yazıyı Mayıs ayında yazdığımı fark ettim. Bu geçirdiğimiz 7 aya epey bir gelişme sığdırdığımız gibi sizlere tanıtmak istediğimiz yeni bir özelliğimiz de var.

Image for post
Image for post

Ancak ona gelmeden önce Ekim ayına kadar neler yaşandığını anlatmak istiyorum.

Mayıs ayından bu yana yaşadığımız en büyük sıkıntı olan ekip ve gönüllü problemimizi çözerek ekibimizdeki gönüllü sayımızı 20'ye çıkarttık. Bunu yaparken de ekibin mümkün olduğunca çeşitli seslerden oluşmasına dikkat ettik. Bu kapsamda ekibimizi farklı takımlara bölerek sosyal medya, pazarlama, ürün geliştirme ve öğrenci iletişimi takımlarımızı kurduk.

Daha sonra, gelen onlarca başvurudan 20 öğrenciyi seçerek akıllı kontratlarını oluşturduk ve bir çok farklı kampanya yaratarak öğrencileri fonlamaya başladık. Hedefimiz 12 ay boyunca 20 öğrenciye 1,000 TL destek bularak fonlamak ve aynı zamanda da öğrencilerimizin gelişimine pozitif katkı sağlayabilmek için destek olmaktı. Bunun için öğrenci iletişimi ekibimiz öğrencilerimizle düzenli bir şekilde buluşmalar düzenlediler ve farklı anket çalışmaları yaparak geçim sorunlarını ve harcamalarını daha iyi anlamaya çalıştılar. …

About

Mert Susur

I do stuff. with code.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store