Kafalar Çok Net

Kafası çok net 3 adamla tasarım dünyasını konuşup yapılan işleri eleştirelim diyorsanız 19 Şubat Cuma saat 19:00'da Kollektif House’a bekleriz.

Konuşmanın satıraraları gelemeyenler için snapchatte olacak 👉🏻 ozmenme takipte kalın:)

Konuşma sonrası blogta detayları paylaşacağım.


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.