มาแก้ความเชื่อผิด ๆ กันดีกว่า “1 kilobyte ไม่ได้เท่ากับ 1024 bytes”!!!
Methuz Kaewsai-kao
786

@dekjing ถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนหัวข้อจาก kB เป็น kilobyte จะดีขึ้นไหมครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.