Deadline dündü
Ferdi Çıldız
466

Bu güzel ve aydınlatıcı yazı için teşekkürler. Tüm tespitler, genelin ne durumda olduğunu açıklar nitelikte.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.