Bir inovasyon bulmacası

Prof. Dr. Metin O. Kaya

Sizlere biraz uğraşırsanız çözebileceğiniz bir inovasyon bulmacası sormak istiyorum. Problem günlük hayatta farklı şekillerde her zaman karşımıza çıkabilir.

Yaklaşık 100 ton ağırlığındaki bir maden eritme ocağı şekilde görülen kuyuya indirilmek isteniyor. Özel vinçlerle bunu yapmak mümkün, ancak çok daha ucuz bir yöntem önerebilir misiniz?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.