Geld is schuld (en daar is niets mis mee)
Ronald Mulder
32

Aardig verhaal, maar het stuk over rente lijkt me niet te kloppen. Exponentiele rente vereist exponentiele economische groei en die groei is op den duur onmogelijk. We leven op een eindige planeet.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.