YAMUK BAKMAK – SLAVOJ ZİZEK / METİS

1 – Gerçeklikten Gerçeğe

  • Hakikat, kurgu gibi yapılandırılmıştır. ( Lacan, s34)
  • 6 – Bir Bakış Üçlüsü
  • • Mutluluğun peşinden fazla hızlı koşarsan, onu sollayabilirsin, mutluluk arkada kalabilir. ( Üç Kuruşluk Opera, Bretch s151)
  • 7 – İdeolojik Sinthome
  • • Bana hiçbir zaman benim seni gördüğüm yerden bakamazsın. ( Lacan , s170)
  • 9 – Biçimsel Demokrasi ve Huzursuzlukları

• Tarih her zaman geriye doğru yeniden yazılmaktadır, her yeni anlatı perspektifi geçmişi yeniden yapılandırır, anlamını değiştirir. (s210)

  • Metis /
  • ISBN-13 : 978–975–342–469–1
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.