Sizi Kur’an dan uzaklaştırıp mevzu rivayetlere imana davet edenler aslında sizin şanınızı ve şerefinizi de eline almak istiyor. Özellikle ayetin sonunun akılla irtibatlandırılmasından da anlıyoruz ki Kur’andan uzaklaştırmak aklı da devre dışı bırakmaktır.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.