Japonya’ya Atom Bombası Atılmamış Olabilir Mi?
Murat Soydan
20510

Umarım 20 yıl sonra da 9/11 yoktu demezsiniz. “Ay’a gidilmedi” büyük resminin ortaya çıkmasından sonra şimdi de “atom bombası atılmadı” ya geldik demek ki.

Avatar diye bir anime vardı, bilirsiniz, “truth/reality-bender” diye bir karakter de olabilirmiş o animede. Hani Jedi tarzı “mind-trick”ler yapabilme yeteneği olan.

Like what you read? Give Murat Feyzifar a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.