Մաշինկա Ֆիրունց Հակոբյան

Image for post
Image for post
Kamee Abrahamian

Text by Mashinka Firunts Hakopian
Translation by Astghik Atabekyan
Image by Kamee Abrahamian

The original essay in English is available at the Los Angeles Review of Books.

Հորինվածքներ ու աշխարհաքաղաքական հնարած պատմություններ են պտտվում Արցախում/Լեռնային Ղարաբաղ ընթացիկ ճգնաժամի նկարագրությունների շուրջ: Զարմանալիորեն խմբագրելով պատմական արձանագրությունները` լրատվամիջոցներն իրենց պատմություններում ներկայացնում են թատերաբեմ, որտեղ ռազմական գործողություններ են ծավալվում է հավասար հնարավորություններով պատերազմող կողմերի միջև, այն տարածքի նկատմամբ, որը բնակեցված է հայերով, բայց վիճարկվում է Ադրբեջանի կողմից: Ամեն անգամ, երբ հայտնվում են այս տեսարանները, հայկական ազատագրական պայքարի իրականությունը վերածվում է Արևմտյան Ասիայում «տարածքային վեճի» մասին պատմության: Պատերազմական ոչ մի նկարագրություն հնարավոր չէ առանց կարևորագույն…

Mashinka Hakopian

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store