Ujeti neulovljivo (5. del)

Fotoverz, napisan in objavljen na pesem.si 14. 4. 2020.

Neviden kot figov cvet. Le o čem, če ne o vremenu

Življenje je nevarno

Delo od doma kot priložnost za kakovostnejše bivanje

Najranljivejše skupine

Kaj kdo počne v času karantene

Na drugi strani Atlantika je enako kot na Rožniku.

Češnje

Razkošje cvetja: japonske češnje.

--

--

--

Writing&Thinking. Publications elsewhere: https://www.dular.world/SI/druge-objave/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mirjam Dular

Mirjam Dular

Writing&Thinking. Publications elsewhere: https://www.dular.world/SI/druge-objave/

More from Medium

Death in children’s drawings

Da Twelve O’Clock Athenaeum

The universe will fuck with you

Non-Interactive Poof of Liveness (NIPoL)