Ujeti neulovljivo (6. del)

Fotoverz, napisan in objavljen na pesem.si 10. 11. 2019.

Maske so nas našle

V medmrežju našel V. S.

Življenje

Kako so smrekove veje prišle v okobal visoke bukve? Za odgovor ni potrebnega nič manj kot Nobelov nagrajenec: Odgovor je v vetru izgubljen.

Stari časopisi in (nova) avstrijska vlada. Voditelji. Junaki našega časa

Brezglavosti, fejk njuz

V medmrežju našel S. K.

Epilog

--

--

--

Writing&Thinking. Publications elsewhere: https://www.dular.world/SI/druge-objave/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mirjam Dular

Mirjam Dular

Writing&Thinking. Publications elsewhere: https://www.dular.world/SI/druge-objave/

More from Medium

Common Wisdom — Mission Statement

Transitions

Enter the Empyrean

Gameplay Journal 1