ကြာဆစ်ကြို:

ကြာဖြူကြာနီ ကြာညိုနှောလို့

တို့လယ်တောမှာ ပွင့်ကြတယ်။

ကောက်စိုက်အပြန် ရေကန်ကြီး

ကြာတစ်စည်းလောက် ချိုးခဲ့ကွယ်။

ကြာပွင့်ကြာငုံ ထုံထုံမွှေးကို

မလေးဘယ်သို့ သုံးပါ့မယ်။

ကြာရိုးကြာနွယ် ဘယ်ညာဆစ်လို့

ရွှေကြာဆစ်ကြိုး ဆွဲပါ့မယ်။

ဆွဲပါ့မယ်။

Credit: အရှင် တေဇိန္ဒ https://goo.gl/hcTdsf

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.