ထင်မြင်ယူဆချက်

ထင်မြင်ယူဆချက်သည် နားထောင်ခြင်း အနုပညာအတွက် အဟန့်အတား တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။

Assumption is a barrier to the art of listenting.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Thant Zin Oo’s story.