Forskerhimmelen — almost nirvana ;D

Ordsky fra transkribsjonene (intervjuene). Det som er viktig, sies ofte, kommer i store bokstaver.

--

--

--

Høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold og stipendiat ved NTNU. Lærerutdannet og jobbet i alle skoleslag. Atypisk dataNERD; blond, dame og gml!

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marianne Hagelia

Marianne Hagelia

Høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold og stipendiat ved NTNU. Lærerutdannet og jobbet i alle skoleslag. Atypisk dataNERD; blond, dame og gml!

More from Medium

🚪Smart Home Update and Home Theater

TURBOCHAIN PAIN POINTS

A Preamble of Infinity

Grasping like Gatsby * The American Dream