Naprawdę bym chciał

Chciał bym zobaczyć niemieckie anarchistki, francuskie feministki czy belgijskie członkinie walczące o równe prawa gender biegające z kałaszem po mieście, boso w czasie ostrzału.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.