Akka.Net, Actor Model, .Net Dünyasında Dağıtık Programlamanın Geleceği ve Mikroservisler
Deniz İrgin
2182

Merhaba.

Öncelikle detaylı ve doyurucu yazı için teşekkürler. Büyük emek verildiği açık.

Benim ufak bir önerim olacak: Gist kullanılarak yazı içerisindeki scriptler daha okunur ve anlaşılır bir hale getirilebilir.

Sevgiler.

Like what you read? Give Muhammed Hilmi Koca a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.