Yazılımcılar İçin Hafta Sonu Okumaları — Sayı #34(Mühendisler vs İK’cılar, Verilerimiz Talan Edilirken Biz, 2019 Teknoloji Raporları ve daha fazlası)

Muhammed Hilmi Koca
Feb 25 · 5 min read

2019 Teknoloji Raporları

Mühendisler vs İK’cılar

Verilerimiz Talan Edilirken Biz

Bir Tutam Güzel Haber

Harari ile Mülakat

Planlar, Alışkanlıklar

Kısa Kısa

Haberler

Bitirirken

Sosyal Medya

TED: İnsan Yapımı DNA’nın Sunduğu Köklü İmkanlar

Muhammed Hilmi Koca

Written by

Alaturka Yazılımcı@logiwa, Bilişim Hareketi Yayını Editörü, #HavadanSudan, #Yazılım, #Teknoloji

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade