Yazılımcılar İçin Hafta Sonu Okumaları — Sayı #36(Frontendciler Buraya, Peak Meselesi, Yapay Zekada Ne Var Ne Yok ve daha fazlası)

Muhammed Hilmi Koca
Mar 11 · 5 min read

Yapay Zekada Ne Var Ne Yok

Kanayan Yaramız

Mülakat Nasıl Hazırlanır

Kuantum Bilgisayar Üreticileri

İletişimde Blockchain

Frontendciler Buraya

Peak Olayı

TOR

Kısa Kısa

Haberler

Bitirirken

Sosyal Medya

TED: Yeni Bir Dil Öğrenmenin Sırları

Muhammed Hilmi Koca

Written by

Alaturka Yazılımcı@logiwa, Bilişim Hareketi Yayını Editörü, #HavadanSudan, #Yazılım, #Teknoloji

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade