Muhammed Kayar

Sign in

Herkese merhaba. Uzun zamandır, yazdıklarımı kendi web sitemde yayınladıktan sonra, medium’da yazmaya karar verdim ve bugün, arkadaşımdan gelen bir soru ile aklıma gelen bir konuda ufak bir bilgilendirme yapacağım.

Gitlab’da ya da Github’da, repolarınızın güvenliğini sağlayabilmek için bir çoğumuz SSH key’ler kullanıyoruz. Bir de bu konuda eksiği olup “Bu konu beni uğraştıracak gibi duruyor” diye düşünüp öteleyen arkadaşlar var. Ama aslında o kadar da uğraştırıcı bir konu değil. Çok fazla laf kalabalığı yapmadan konuya geçeyim.

Öncelikle bilgisayarınızda git’in kurulu olduğunu varsayarak terminal (ya da Windows PowerShell) açarak aşağıdaki komutu yazıyoruz.

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C “mail@adresiniz.com”

Yukarıdaki kodu çalıştırdığınızda…

Muhammed Kayar

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store