15 günün sonunda… #40sabaherkenkalk
Cahit Nuri
383

dediğini yaptım ve dün gece yatmadan önce alarmı 6.30 a kurdum….alarmı erteleye erteleye 7.20 ye geldim yine …. uyumak çok güsel…:)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.