Rysk intervention i Belarus närmare än någonsin

Michael Sender
Aug 17 · 4 min read
Image for post
Image for post

Det finns tydliga signaler på att den belarusiske diktatorn Lukasjenko kommer att försöka rädda sin makt med Putins hjälp — och på att den ryska eliten kan var villig att sätta igång en militär intervention lik den som startade hybridkriget i Ukraina 2014.

De senaste dagarnas händelser i Belarus tyder på att Alexander Lukasjenko, som med största sannolikhet förlorade det senaste presidentvalet men tillskrev sig segern via omfattande valfusk, håller på att tappa greppet om landet. Aldrig tidigare har Belarus skådat sådana massiva protester och en sådan utbredd medvetenhet om att majoriteten har valt bort Lukasjenko. Det internationella samfundet var snabbt med att döma ut valet som odemokratiskt.

En som däremot var väldigt snabb med att gratulera Lukasjenko med segern, trots att valfusket har varit mer påfallande och väldokumenterat än någonsin, är Rysslands president Vladimir Putin. Ryska statliga medier rapporterar visserligen om massprotesterna, men nämner aldrig något som skulle få hemmapubliken att tvivla på att Lukasjenko faktiskt vann valet. Både i de statliga medierna och i officiella uttalanden insinueras att protesterna styrs av en främmande makt som försöker använda det belarusiska valet för att slå en kil mellan Ryssland och Belarus. Det har också börjat cirkulera ett videoklipp på bästa sändningstid i ryska statliga medier som påstås föreställa en företrädare för Lukasjenkos rival (och troligtvis den sanna vinnaren i presidentvalet) Sviatlana Tsikhanouskaya som med beundran i rösten jämför henne med Hitler.

Denna taktik är skrämmande lik taktiken Ryssland använde när Ukrainas förre president Janukovitj tvingades bort efter massprotester 2014, vilket ledde till ett hybridkrig och en rysk annektering av Krimhalvön. Ryska statsmedier pumpade då ut otvetydiga påståenden om att maktskiftet i Kiev var regisserat av USA som ersatte den legitime presidenten med en fascistisk Hitlerhyllande militärjunta med etnisk rensning av ukrainska ryssar som närmaste femårsplan. Propagandan sålde in en berättelse om att de ryskspråkiga invånarna i provinserna Krim och Donbass tog till vapen för att bryta sig loss från det nyblivna tredje riket Ukraina — och in i Rysslands famn. Att både vapnen och de som höll i dessa i själva verket var ryska soldater har man från Kremls sida effektivt förnekat.

Taktikens syfte var att förhindra Ukrainas integration med väst i en situation där folkopinionen inte längre stödde en allians med Ryssland. Med en pågående regional konflikt kan Ukraina aldrig bli aktuellt som medlem i varken EU eller NATO. Även om Ryssland har förlorat Ukraina som sina allierade kan man i alla fall behålla det som en buffertzon mot NATO. Vad det innebär för ukrainarna och den ukrainska ekonomin är inte Kremls bekymmer. Den högernationalistiska falangen i Rysslands elit som göder Putins revanschistiska storhetsvansinne kommer alltid att prioritera geopolitisk dominans före goda relationer med grannländer, och desto mer före etiska överväganden. Tvärtom — ju värre det är i Ukraina, desto tydligare blir det hur fel det var att välja väst som riktning.

Det syns nu en skrämmande tendens till att situationen i Belarus kan vara på väg åt samma håll. I fredags twittrade Margarita Simonyan, chefredaktören för den Kremlstyrda propagandakanalen Russia Today, att det är på tiden att “artiga män” (så har Putin en gång kallat de påstådda ryska trupperna i Ukraina) styr upp läget i Belarus. I lördags ringde Lukasjenko upp Putin. Samtalets innehåll offentliggjordes inte, men inför samtalet ska Lukasjenko ha sagt följande:

“Det förbereds en aggression mot Belarus. Jag behöver prata med Putin. För det är inte längre bara ett hot mot Belarus. (…) Försvaret av Belarus är inget mindre än ett försvar av hela vårt närområde, av vår union med Ryssland, och ett exempel för andra. Om belarusierna inte håller emot kommer denna våg att rulla vidare dit.”

Om Lukasjenko däremot skulle störtas som en följd av protesterna, trots Rysslands stöd, ligger det ukrainska scenariot mycket närmare till hands. Om den av ryska propagandan fasciststämplade oppositionen får makten kan Putins “artiga män” i uniformer utan fälttecken alltid iscensätta ett “folkligt uppror” mot den nya “väststyrda marionettregeringen”. På sociala medier har det redan uppstått en påstådd separatistgrupp för en aldrig tidigare skådad “Folkrepubliken Vitebesk”, med egen flagga och vapen, som säger sig göra anspråk på att Vitebskregionen ska förklara självständighet från Belarus och tillkallar Putins hjälp.

Image for post
Image for post
Ett inlägg på Folkrepubliken Vitebsk Telegramkanal med en föreslagen separationskarta.

En sådan utveckling skulle fortsätta Belarus i samma sorts politiska och ekonomiska paralys som fortfarande plågar Ukraina. Det skulle både öka Rysslands dominans i regionen och dramatiskt förvärra säkerhetsläget i Sveriges närområde.

EU:s utrikesministrar enades i fredags om att nya sanktioner mot Belarus måste tas fram. Det är mycket viktigt att dessa sanktioner inte bidrar till att Belarus isoleras. I allt som händer ligger det i EU:s bästa intresse att hålla så många dörrar som möjligt öppna mot den belarusiska staten. Sanktioner bör riktas mot strategiskt valda individer som gjort sig skyldiga till övervåld mot demonstranter och valfusk, men inte mot den belarusiska staten som helhet. Man ska absolut inte skicka hem några ambassadörer. Den diplomatiska förbindelsen mellan EU och de som fortfarande styr Belarus kan komma att spela en avgörande roll när Lukasjenko slutligen tappar greppet. Om den enda dörren som står öppen då är dörren till Moskva finns en väldigt stor risk att den dörren sedan inte går att stänga längre.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store