Hoe Duurzaam is Autodelen?

Appsolute Value
Sep 27, 2019 · 2 min read
Calculating Sustainability for Carsharing

Dat autodelen kostenbesparend werkt, zakelijk en privé, mag inmiddels duidelijk zijn. Naarmate autodelen, met name zakelijk, in grotere delen van het land verder wordt omarmd zullen, door schaalvoordelen, de kosten nog verder dalen. Maar hoe zit dat nu met duurzaamheid? Daar is internationaal opvallend veel onderzoek naar gedaan.

Om inzicht te krijgen in duurzaamheid van autodelen kijken onderzoekers vooral naar de besparing van CO2 emissies. Autorijden is sowieso al de een van de grootste en een zeer belastende factor bij de uitstoot van CO2.

Dat 1 gedeelde auto, ongeveer 11–13 auto’s van de weg afhoudt is al wat meer algemeen bekend. Amerikaanse onderzoekers zijn inmiddels al verder. In een onderzoek bij 28.000 deelauto gebruikers geeft 2–5% aan dat ze de auto hebben verkocht en 10–14% geen herhalingskoop heeft gedaan voor een nieuwe, eigen auto

Dezelfde onderzoekers onderzochten ook de vaak gehoorde claim dat deelauto-gebruikers minder kilometers afleggen. Dit is vaak een prettige bijkomstigheid als je in kilometers of per uur je deelautogebruik kunt afrekenen. De claim bleek inderdaad te kloppen. Deelauto-gebruikers rijden ongeveer 15–50 km op jaarbasis minder. Dat scheelt per deelauto een uitstoot van 5,5 tot 12,7 ton CO2 uitstoot (op jaarbasis). Omgerekend naar de huidige prijs van 1 ton van €28,25 betekent dit een duurzaamheidsbesparing van €155 — €360 per jaar. Per deelauto!

Over 28.000 onderzoekseenheden betekent dit een bedrag van 4,5–10 miljoen !!

Soortgelijke cijfers komen ook uit een onderzoek van het Duitse Ministerie voor Milieu. Zij becijferen dat gemiddeld 6 miljoen ton CO2 uitstoot wordt bespaard door autodelen per jaar. Bijna €170 miljoen uitgedrukt in duurzame kostenbesparing. Daarbij leggen zij ook een verband met het openbaar vervoer. Door de juiste maatregelen te nemen zal door autodelen meer gebruik worden gemaakt van het openbaar vervoer (met name de trein), de meest milieuvriendelijke manier van mobiliteit. Deze toename kan oplopen tot 20%. Of nog beter, er wordt meer gebruik gemaakt van de fiets, dat is een kleine winst van 3% in Duitsland maar dit kan in een klein, fiets-minnend land als Nederland wel eens gunstiger uitvallen.

Het Amerikaanse ministerie van Milieubescherming heeft berekend dat, afhankelijk van gereden kilometers, auto- en brandstof type, een deelauto gemiddeld per jaar 4,6 ton aan CO2 uitstoot wordt bespaard.

Voor die bedrijven en organisaties die de duurzaamheidstool ‘de CO2 prestatieladder’ gebruiken als instrument om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen, is zakelijk autodelen dus zeer zeker ook een belangrijke bijdrage om hun score te verbeteren. ING sluit daar dan vervolgens graag op aan met betere financieringsvoorwaarden voor dergelijke organisaties die werken aan verduurzaming.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade