Appsolute Value
Oct 1, 2019 · 5 min read
Carsharing @ ING

ING doet eigen pilot in zakelijk autodelen

en komt tot zeer verrassende bevindingen!

In de labs van ING Asset Based Finance vinden enkele belangrijke tech- en markttrends elkaar. Voeg IOT, de opkomst van de deeleconomie en de veranderende automarkt bij elkaar en het is een logische stap naar een nieuw onlineplatform voor asset sharing genaamd Sharewaze.

Sharewaze is een corporate startup binnen ING Asset Based Finance (onder andere het vroegere ING Lease)

Voor wat betreft de veranderende automarkt kunnen we kort zijn. Elk zichzelf respecterend consulting bedrijf rapporteert over dé uitdaging van de auto industrie, namelijk het vinden van nieuwe business modellen. Ook ING Duitsland heeft een baanbrekend rapport gepubliceerd.

Volgens dit rapport worden de eerste ‘autonomous vehicles’ (AV’s) niet verwacht voor 2023 en het gebruik zal dan nog erg gelimiteerd zijn. Er zal daarom nog weinig effect zijn op nieuwe grootschalige mobiliteitsveranderingen tot 2027. Maar als die dag eenmaal komt dan zullen reeds bestaande autodeel diensten hier enorm garen bij spinnen vanwege hun lage operationele kosten, hun wendbaarheid en vooral de mogelijkheid om daar te zijn waar mensen op dat moment behoefte aan mobiliteit hebben.

ING’s antwoord is om deze nieuwe business modellen samen met de auto-industrie nu al te ontwikkelen. Voor ING Asset Based Finance niet nieuw; recentelijk heeft ING ook een nieuwe lease service ontwikkeld met Tesla. ING beperkt zich dus niet tot bankieren alleen maar timmert aan de weg om vanuit haar sustainability strategie ook ervaring op te doen met nieuwe business modellen in de deeleconomie en veranderingen in haar B2B klantensectoren.

Als één ding moeilijk is voor een de auto-industrie, zo blijkt vooral in Duitsland, dan is dat het combineren en adapteren van de nieuwe technologieën in het licht van de veranderende mobiliteitsbehoefte van de consument. Met behulp van Internet of Things (IoT) bijvoorbeeld is het veel makkelijker om data uit te wisselen met de auto. En de consument heeft het liefst niets op zak behalve de mobiele telefoon. De mobiele telefoon moet ons bij alles helpen, zo ook bij het vervangen van de autosleutel. Alles kan en moet gemakkelijker en goedkoper.

Alleen al een simpele rittenregistratie door de auto via de app levert een schat aan mogelijkheden voor Sharewaze om autorijden inderdaad gemakkelijker en goedkoper te maken. Bovendien levert het delen van auto’s ook nog eens een belangrijke oplossing bij zakelijke verduurzaming en het maatschappelijk probleem van overvolle wegen en parkeerplaatsen.

Nog steeds, zo blijkt ook uit de cijfers van ANWB, staan auto’s 90% van hun tijd stil. Een beter rendement op assets ligt dan voor de hand en met de deeleconomie komt dat ten goede aan alle deelnemers, vooral op het Sharewaze platform.

Maar de rol van de app voor het Sharewaze platform gaat verder dan auto’s reserveren, openen, sluiten en afrekenen. Voor gedeeld gebruik is vertrouwen een zeer belangrijke factor, zo blijk ook uit ING’s eigen onderzoek over autodelen.

“We richten ons op ‘communities’ waar het vertrouwen onderling groot is,” zegt Michel van den Berg, die de innovaties rondom Sharewaze leidt bij ING ABF. “In Amerika gaan ze, met vergelijkbare platformen zoals Uber en Airbnb, nog verder en ook hier vervult de app weer een sleutelrol…”.

“Dat vertrouwen het platform kan breken zie je ook bij bijv. Snappcar en de eerste grote deelauto pilot in Amsterdam met de Hyundai Ioniqs. Deze deelauto-concepten zijn erg gesloten over het daadwerkelijke succes, maar als je met de juiste mensen praat, leer je snel de zwaktes kennen, en hoe je deze kunt omzetten in een sterkte voor jouw eigen platform,” licht Van den Berg toe.

Vooral zakelijke ‘communities’ vormen een interessante doelgroep en laat dat nu vooral ook de voornaamste klantengroep zijn van ING Asset Based Finance. “En ook zij zien dat hun personeel vraagt om andere, goedkopere en duurzame mobiliteitsvormen,” weet van den Berg. Zo is de veranderende arbeidsmarkt nog zo’n trend die de groei van de deeleconomie verder opstuwt.

Logisch is het dan ook dat Sharewaze verder gaat dan het delen van auto’s. Waar andere platformen breder kijken naar andere, kleinere assets zoals bijvoorbeeld scooters en fietsen, kijkt ABF naar de grotere assets zoals grondverzet machines, vorkheftrucks en zelfs landbouwvoertuigen. Ook daar spelen IoT, data en apps een vooraanstaande rol om de onbenutte capaciteit beter te benutten.

Sharewaze innoveert, faciliteert, partnert en ondersteunt concepten in de deeleconomie en volgt daarbij vooral het nieuwe platform business model. Daarmee koppelt het platform niet alleen asset eigenaren aan asset gebruikers (inclusief bijv. fleet managers), het werkt ook aan een ecosysteem van partners die bijvoorbeeld zelf de kennis of technologie ontberen. Zo biedt Sharewaze nu al met diverse partners volledige en custom-made autodeel diensten (inclusief beheersystemen) aan.

“Ondertussen blijven we ook door experimenteren, hoe we autodelen nog beter kunnen maken voor onze klanten zoals de grotere bedrijven,” legt Van den Berg uit. Grote bedrijven hebben vaak nog ‘notoire leaserijders’ (i.e. zakelijke rijders die tienduizend of meer kilometers per jaar op de teller noteren ) onder hun personeel maar ook dat is een neergaande trend en zou dus geen reden moeten zijn om te opteren voor deelauto’s als mobiliteitsoplossing naast bijvoorbeeld Lease.

Notoire lease rijders (lease rijders die meer dan 20.000km per jaar rijden) kunnen op zich prima hun vele kilometers blijven rijden naast hun deelauto-collega’s. Maar op een gegeven moment, zo blijkt uit de eigen pilot, kijkt men jaloers naar de besparingen die collega’s genieten bij het gebruik van deelauto’s.

Het is een van de verrassende bevindingen uit een eerste pilot met deelauto’s. Uit de evaluatie blijkt nu dat, ondanks de beperkte grootte van de pilot groep, autodeelgebruikers wel degelijk overwegen om hun eigen autokosten significant om laag te brengen. Iets wat ook al bleek uit Amerikaanse onderzoeken waar autodelen, met name in de grotere steden, al langer gebruikelijk is.

Ook geeft Van den Berg aan dat er grote voordelen zijn voor bedrijven door eerst goed te piloten met autodelen. “Om auto’s te kunnen delen is een gedragsverandering nodig. Je moet mensen laten zien en beleven dat het ook anders kan. Veel bedrijven zetten deelauto’s neer (soms zelfs verplicht) en denken dan dat mensen overstappen. Na enkele maanden lijkt het deelautogebruik niet zo spectaculair te zijn als gehoopt en stappen bedrijven of bedrijfsparken er uit. Je moet pilots dus intensief begeleiden. Iets wat we nu zeer serieus aanbieden aan onze pilotklanten van Sharewaze.

We maken nu ook lease-auto’s connected en sluiten die lease-auto’s aan op het platform. Deze ‘connected lease-auto’s’ worden vervolgens ter beschikking gesteld aan collega’s en zo worden kosten gedeeld. Zo kan ook deze leasserijder flink kosten besparen. En vergeet niet de duurzame bijdrage van werknemers en werkgever!”

Kortom, er is veel ervaring maar ook nog heel wat te leren rondom autodelen. Wil je meer weten, surf dan naar de Sharewaze site….

    Appsolute Value

    Accelerating Digital Growth

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade