Google stiahol z obehu doplnok Chrome. Unikali cez neho citlivé údaje

Jeden z najrozšírenejších internetových prehliadačov Chrome od spoločnosti Google, musel po ostrej kritike stiahnuť z obehu svoj doplnok. Rozšírenie Web Screenshot, ktoré slúži na ukladanie anotácií a prehliadanej obrazovky, obnažovala citlivé dáta jeho 1,2 milióna užívateľov, informoval technický časopis SC Magazine na svojom portáli.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.