one more thing 2018

Michiel Tebbes
Dec 16, 2017 · 1 min read

Nog even One more thing voor 2018

Psst… niet verder vertellen maar in de wandelgangen van de zekenhuizen wordt er door medisch specialisten veel gemoppert op het EPD. Zowel EPIC als ChipSoft zijn in toenemende mate een blok aan het been voor de professional. Het overheersende gevoel is dat het logge registratie- en declatatiesystemen zijn waar toevallig een patientendossier aan hangt. Elke vorm van flexibiliteit ontbreekt of kan alleen voor een ruim ‘uurtje-factuurtje’ gemaakt worden.

Er zijn zachte geluiden dat de federatie medisch specialisten bezig is met de gedachtenvorming tot de ontwikkelingen van een eigen EPD systeem. Dit zou een mooi moment zijn om als FMS het PGD te omarmen waarbij er door de MedMij-standaarden applicatie onafhankelijk data gedeeld kan worden…


Originally published at Michiel Tebbes |.

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade