Mavi “çok olmaya” devam ediyor!
Mavi
73

Reklam için para verdiniz mi medium.com’a yoksa bu özensiz basın bülteni bedava mı yayınlandı.

Ruhsuz basın bültenleri yerine doğru dürüst bir hikaye anlatabilirdiniz. Ya da jean’ın üretim sürecini. Ya da ne bileyim Avusturalya’daki mağazanızın açılma hikayesini. Yani bana faydalı, ilginç, renkli gelebilecek şeyler.

Yukarıdaki yazı bunlardan üçünü de içermiyor. Üzgünüm.

Like what you read? Give Midori Kocak a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.