Sign in

De CIO van een groot advocatenkantoor is een van de leiders van de digitalisering van de Nederlandse advocatuur. Nu de hype langzaam voorbij trekt, ziet hij serieuze kansen voor AI.

PhonlamaiPhoto; iStock by Getty Images

“De wereld van advocatuur, net als veel andere kennis gedreven sectoren, is bedrieglijk moeilijk om te automatiseren. Lerende computersystemen kunnen echter wel delen van standaard werk oppakken en zo het werk voor advocaten aantrekkelijker maken. Maar zowel het personeelsmodel als verdienmodel moeten daarbij uiteindelijk op de schop.” Een diepgravend gesprek over do’s en don’ts van automatisering in de advocatuur.

Nadat je in data gedreven maar traditionele sectoren had gewerkt, besloot…

Gyrus10

WE IMPROVE YOUR BUSINESS OUTCOMES BY LEVERAGING AI. Take a giant leap generating value through our proven method.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store